languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Ustawa deregulacyjna wprowadzająca zmiany kilkunastu aktów prawnych już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany
czwartek, 18 maj 2023 08:23

Ustawa deregulacyjna wprowadzająca zmiany kilkunastu aktów prawnych już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany

Obraz autorstwa pochodzi z Freepik Obraz autorstwa pochodzi z Freepik

Ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803) wprowadza kilkadziesiąt zmian prawnych, w tym m.in. wprowadza nowe zasady opodatkowania darowizn od wielu osób, a także podnosi próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Wyższe kwoty wolne od podatku w darowiznach i spadkach

Ustawa podnosi kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla poszczególnych grup podatkowych odpowiednio o 12-krotność, 9-krotność i 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2022 r. Ustawodawca różnicuje kwotę wolną od podatku w każdej grupie podatkowej w zależności od tego, czy nabycie własności rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu nastąpiło od jednej czy wielu osób. Ustawa przewiduje rozliczanie kwoty wolnej od podatku w cyklu pięcioletnim. Okresy pięcioletnie będą liczone od 1 lipca 2023 r. W konsekwencji zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę:

  • 36.120,00 zł od jednej osoby lub 108.360,00 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27.090,00 zł od jednej osoby lub 81.270,00 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 18.060,00 zł od jednej osoby lub 54.180,00 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Działalność nieewidencjonowana w szerszym zakresie

W ustawie Prawo przedsiębiorców podniesiono kwotę przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Został podniesiony próg dochodowy do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie ustawa stanowi o połowie tego wynagrodzenia, którego nieprzekroczenie przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy, oznacza brak konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wyjątek od zasady dwuinstacyjności postępowania

W zakresie kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa przewiduje nadanie waloru ostateczności decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony. Tym samym, strona która otrzyma zgodną ze swoim żądaniem decyzję, nie będzie musiała oczekiwać na upływ terminu do wniesienia odwołania, by decyzja ta stała się ostateczną, ani podejmować dodatkowych czynności polegających na skutecznym złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Ustawa przewiduje więc wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, pozostawiając jednocześnie możliwość wzruszenia decyzji w drodze sądowoadministracyjnej. Ustawa wprowadza również możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu do jego wniesienia.

Ustawa o broni i amunicji

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o broni i amunicji poprzez określenie kręgu podmiotów, które będą mogły uzyskać pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia ze względu na „chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez taką osobę”. Uprawnienie to dotyczyć będzie funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata. Ustawa przewiduje również zwolnienie osób posiadających pozwolenie na broń wydane w celu łowieckim z obowiązku przedstawiania co 5 lat organowi Policji orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

 

Milena Hęglewicz

Milena Hęglewicz

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła aplikację radcowską przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Uzyskała wpis na listę Radców Prawnych po zdanym egzaminie zawodowym w 2018 r. W Kancelarii Dmowski i wspólnicy należącej do grupy Russell Bedford jest w zespole działu prawnego – prawo korporacyjne, fuzje i przekształcenia, kierowanym przez Tomasza Mankiewicza. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego. Świadczy doradztwo prawne w zakresie: • obsługi korporacyjnej spółek, • transakcji M&A, • restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i konstruowaniu umów cywilnoprawnych. Jej kariera zawodowa obejmuje bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Świadczy pomoc prawną w języku polskim oraz języku angielskim.

Nasze publikacje

rbmagazine

 

Luty 2023

RB Magazine numer 91

pobierz magazyn

rbiuletyn

 

Styczeń 2023

RB Biuletyn numer 42

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi