languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Zmiana w ustawie o finansach publicznych wprowadzona przez ustawę deregulacyjną
piątek, 26 maj 2023 08:43

Zmiana w ustawie o finansach publicznych wprowadzona przez ustawę deregulacyjną

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. została powołana Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. Ma ona na celu zminimalizować bariery administracyjne i prawne.

Do zakresu zadań Komisji należy:

  1. działanie w sprawach związanych z ograniczeniem biurokracji,
  2. rozpatrywanie ustaw deregulacyjnych,
  3. przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w celu wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub nadmiernie regulujących,
  4. występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3,
  5. rozpatrywanie projektów ustaw dotyczących spraw związanych z ograniczeniem swobód gospodarczych.

Jednym z dotychczasowych efektów działań komisji jest niedawno uchwalona ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Założeniem powyższej ustawy była zmiana kilkunastu ustaw, w tym tej najczęściej chyba w mediach omawianej zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn[1], ale również zmian w m. in. kodeksie postępowania administracyjnego, kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o finansach publicznych, czy też prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiany mają docelowo dopomóc w rozwiązaniu problemów najczęściej zgłaszanych do Komisji, tj. nadmiernej regulacji i związanym z nią sformalizowaniem procedur oraz, jak to zostało sformułowane w uzasadnieniu do projektu powyższej ustawy, swoistą „nadinterpretacją” prawa, polegającą m.in. na wyjątkowo zachowawczym, tj. bezpiecznym, z punktu widzenia urzędników zatrudnionych w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, ale w istocie wadliwym jego interpretowaniu.

Jedną ze zmian jest wykreślenie art. 266 ustawy o finansach publicznych. Dotyczył on informacji przedstawianych przez zarząd jednostek samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu. Otóż dotychczas zarząd jednostki samorządu terytorialnego był zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

  • informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
  • informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
  • informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Powyższy obowiązek miał być dość obciążający pracowników urzędów obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, zaś jak zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu ustawy deregulacyjnej, „pozyskanie tych informacji nie służy żadnym istotnym celom i nie spełnia żadnej istotnej roli”. Dodatkowo zostało podkreślone, że uchylenie „przedmiotowego obowiązku zmniejszy koszty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i w niewielkim zakresie zwiększy ich autonomię poprzez brak konieczności przedkładania powyższych informacji regionalnym izbom obrachunkowym”.

Jest to jedna z kilkunastu zmian wprowadzona przez ustawę deregulacyjną. Czy rzeczywiście, zgodnie z jej pełnym tytułem, będzie kolejnym dobrym krokiem w likwidowaniu barier administracyjnych i prawnych? Czas pokaże.

[1] Mowa o zmianie wysokości kwot wolnych od podatku w danej ustawie. Według uchwalonych zmian stanowią one odpowiednio dwunastokrotność, dziewięciokrotność i sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Michał Zdanowski

Michał Zdanowski

Project manager - TP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych.

Nasze publikacje

rbmagazine

 

Luty 2023

RB Magazine numer 91

pobierz magazyn

rbiuletyn

 

Styczeń 2023

RB Biuletyn numer 42

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi