languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w 2017 r.
sobota, 30 czerwiec 2018 18:42

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w 2017 r.

Planowane zmiany mają na celu usprawnienie aparatu administracji Państwowej poprzez zmniejszenie przewlekłości procedur, które w efekcie mają skrócić czas postępowań administracyjnych oraz usprawnić je. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie czekają obywateli od 1 czerwca 2017 r.:

Przewlekłość oraz bezczynność

Zgodnie z linią orzeczniczą przewlekłość to prowadzenie postępowania w sposób nieefektywny poprzez wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu bądź wykonywaniu czynności pozornych, powodujących, że formalnie organ nie jest bezczynny, mnożenie przez organ czynności dowodowych ponad potrzebę wynikającą z istoty sprawy. Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie definicji powyższych pojęć. Przewlekłość postępowania będzie występowała, gdy postępowanie prowadzone będzie dłużej niż jest to konieczne do załatwienia sprawy. Ponadto w miejsce przewidzianego obecnie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowania wprowadzono środek zaskarżenia w postaci ponaglenia.

Umowa administracyjna

Umowa administracyjna ma stać się nowym sposobem załatwienia sprawy i być alternatywą dla decyzji administracyjnej. Istotą umowy administracyjnej ma być załatwienie sprawy w drodze uzgodnienia istotnych dla sprawy kwestii przez organ administracji ze stroną postępowania. Taka umowa ma określać treść i sposób wykonywania uprawnień lub obowiązków, które stanowiłyby przedmiot rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej. Zawsze musiałaby być sporządzana w formie pisemnej bądź w formie elektronicznego dokumentu. W toku postępowania strona będzie mogła zwrócić się do organu z wnioskiem o zawarcie umowy, a jeśli organ uzna załatwienie sprawy na drodze umowy administracyjnej za możliwe i celowe, powinien odroczyć wydanie decyzji. Jeśli jednak zawarcie umowy okaże się niemożliwe, organ rozstrzygnie sprawę w drodze decyzji. Po stronie organu będzie leżał obowiązek wyjaśnienia, dlaczego w danej sprawie zasadne było władcze rozstrzygnięcie sprawy w drodze decyzji i niemożliwe było skorzystanie z umowy administracyjnej.

Postępowanie uproszczone

Do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono również specjalny uproszczony tryb postępowania administracyjnego. W ramach tej procedury postępowanie dowodowe będzie ograniczone wyłącznie do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie.

Znowelizowana ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi