languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Ulga IP Box dla programistów – konieczność wykonywania działalności twórczej
środa, 21 czerwiec 2023 12:11

Ulga IP Box dla programistów – konieczność wykonywania działalności twórczej

Ulga IP Box pozwala m.in. programiście na zastosowanie stawki podatku dochodowego w wysokości 5% podstawy opodatkowania. Jednakże do tej preferencyjnej stawki podatku będzie miała zastosowanie wyłącznie działalność twórcza. Tak więc przy stosowaniu ulgi IP Box należy wyłączyć czynności o charakterze rutynowym, technicznym czy powtarzalnym np. dyżury telefoniczne, rutynowe testowanie oprogramowania, działania dot. utrzymania programów, naprawa w nich błędów, pomoc zapewniana użytkownikom w zakresie ich używania.

W praktyce więc rzadko kiedy 100% dochodu z działalności programisty będzie podlegało pod ulgę IP Box. Każdorazowo więc należy ocenić czy wykonywane czynności mają charakter twórczy czy rutynowy.

Ulga IP Box – jest to podatek z preferencyjną stawką 5% od tzw. kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej to m.in. patent czy autorskie prawo do programu komputerowego (katalog ustawowy, który ma charakter zamknięty) wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Działalność twórcza, a definicja działalności Badawczo-Rozwojowej

Ustawa o PIT definiuje działalność Badawczo-Rozwojową –  oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W konsekwencji w kontekście stosowania ulgi IP Box bardzo istotne jest pojęcie „działalności twórczej” wskazane w ww. definicji ulgi B+R.

Takie stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne - przykładowo w interpretacji podatkowej z dnia 31 stycznia 2020 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.32.2019.2.MM (stanowisko prawidłowe) podatnik wskazał, że zajmuje się dwoma rodzajami czynności:

 • działalnością programistyczną,
 • utrzymaniem ww. programów, naprawą w nich błędów, zapewnieniem pomocy dla użytkowników w zakresie ich używania.

Jak wyraził się podatnik:

Przy czym ostatni z wyżej wymienionych rodzajów usług (tj. utrzymanie programów) nie stanowi według Wnioskodawcy prac badawczo-rozwojowych i tym samym Wnioskodawca nie będzie zaliczał dochodu uzyskanego z usług utrzymaniowych do kwalifikowanego dochodu na gruncie przepisów o IP, tym samym dochód osiągnięty z tytułu świadczenia usług utrzymaniowych będzie opodatkowany na zasadach ogólnych.

Podczas świadczenia wyżej wymienionych usług, Wnioskodawca każdorazowo przygotowuje, ulepsza bądź rozbudowuje kod komputerowy, który następnie stanowi odrębny program komputerowy bądź funkcjonalność do programu komputerowego. Przygotowany kod jest każdorazowo unikalny, niepowtarzalny i stanowi w całości własność Wnioskodawcy.

Taki pogląd zawiera również np. interpretacja podatkowa z dnia 15 października 2021 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.741.2021.1.JK2, w której stanowisko podatnika także zostało uznane za prawidłowe:

Należy podkreślić, że rozwiązania i końcowe produkty informatyczne nie powielają prostych i funkcjonujących na rynku typowych koncepcji. W wyniku prac programistycznych prowadzonych przez Wnioskodawcę jego Kontrahent otrzymuje nowoczesne i innowacyjne ulepszenia oraz rozwinięcia Oprogramowania, których nie da się nabyć na otwartym rynku. W przypadku projektów B+R nie występuje element typowej standaryzacji. Cele jakie są zakładane do osiągnięcia przez Kontrahenta wymagają unikatowego podejścia i twórczej pracy koncepcyjnej od samego początku realizacji prac projektowych. Tym samym tworzone i wdrażane przez Wnioskodawcę elementy Oprogramowania mają zawsze charakter twórczy. Jednocześnie należy podkreślić, że Oprogramowanie i jego funkcjonalności jako rezultat prac rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę podlega ochronie prawnej wynikającej z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

Podobne wnioski płyną z interpretacji podatkowej z dnia 26 maja 2023 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.136.2023.2.SJ (stanowisko prawidłowe). Dodatkowo interesującym zagadnieniem w tejże interpretacji była kwestia „dokumentacji technicznej”, która jednak miała charakter twórczy - była nierozerwalnie związana z oprogramowaniem. Jak wyraził się wnioskodawca:

Dokumentacja techniczna jest nierozerwalnie związana z wytwarzanym przez Wnioskodawcę oprogramowaniem. Niniejsza dokumentacja obejmuje przygotowawcze prace projektowe prowadzące do rozwoju programu komputerowego. Dokumentacja techniczna zawiera instrukcje pozwalające na jej podstawie utworzyć kod źródłowy. W ramach projektów Wnioskodawca tworzy zarówno instrukcje komend adresowych do komputera, jak i zbiór zleceń dla informatyków realizujących kolejne etapy projektu. Ponadto, tworzona dokumentacja pozwala odtworzyć instrukcje przeznaczone dla komputera i przekształcić je do postaci kodu źródłowego. Każda stworzona dokumentacja podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Działalność twórcza, a podręcznik Frascati

Pojęcie działalności twórczej na gruncie oprogramowania komputerowego precyzuje podręcznik Frascati przygotowany przez organizację OECD na który powołuje się również Ministerstwo Finansów w wydanych objaśnianiach podatkowych (mających moc wiążącą) z dnia 15 lipca 2019 r. Zgodnie z podręcznikiem poniższe przykłady ilustrują pojęcie działalności B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, które należy zakwalifikować do działalności B+R:

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci,
 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki,
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

A oto przykłady innych czynności związanych z oprogramowaniem, które należy wykluczyć z zakresu działalności B+R:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych (w tym podstawowe funkcje związane z wprowadzaniem danych),
 • tworzenie stron internetowych lub oprogramowania przy użyciu istniejących narzędzi,
 • stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowanie produktu do konkretnego zastosowania, chyba że w trakcie tego procesu wytworzona zostanie wiedza, która znacząco ulepszy program podstawowy,
 • rutynowe usuwanie błędów w istniejących systemach i programach (debugging), chyba że ma to miejsce przed zakończeniem procesu prac rozwojowych.

Podsumowując

Podkreślić trzeba, iż z uwagi na ocenny charakter ww. przepisów, wiążąco może wypowiedzieć się tylko stosowny organ podatkowy w interpretacji indywidualnej. Nasza kancelaria kompleksowo pomaga klientom we wdrożeniu omawianej ulgi – również w zakresie wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jak wskazują bowiem ww. Objaśnienia Ministerstwa Finansów (str. 32):

(...) podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

Russell Bedford Poland

Russell Bedford Poland

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi