languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Ministerstwo Finansów proponuje zaskarżanie decyzji podatkowych bezpośrednio do sądu administracyjnego
wtorek, 21 sierpień 2018 11:33

Ministerstwo Finansów proponuje zaskarżanie decyzji podatkowych bezpośrednio do sądu administracyjnego

W opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekcie nowej ordynacji podatkowej znajdują się przepisy dające podatnikom prawo do zaskarżenia decyzji organów pierwszej instancji bezpośrednio do sądu administracyjnego, z pominięciem trybu odwoławczego. 

Celem wprowadzenia tego typu procedury jest skrócenie czasu rozstrzygania sporów oraz obniżenie kosztów postępowania zarówno po stronie podatników, organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych. Proponowana zmiana znajduje się w art. 428 projektu ustawy. Zgodnie z tym przepisem odwołanie można złożyć na decyzję organu pierwszej instancji pod następującymi warunkami:

  • po pierwsze – odwołanie będzie można złożyć zgodnie z trybem przewidzianym w art. 57b ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na chwilę obecną przepis ten jest w fazie projektu. Jego wprowadzenie do postępowania przewiduje projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw. Stanowi on, że skargę na decyzję organu pierwszej instancji będzie można oprzeć wyłącznie na zarzucie naruszenia prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, a sąd będzie związany zarzutami skargi oraz powołaną postawą prawną. Warunek ten w praktyce oznacza, że składając skargę bezpośrednio do sądu administracyjnego podatnik musiałby zaakceptować sposób przeprowadzenia przez organ podatkowy postępowania oraz ustalony stan faktyczny. Spór zostałby sprowadzony jedynie do podniesienia błędnej interpretacji przepisów materialnych lub niewłaściwej oceny możliwości ich zastosowania przez organ w konkretnym stanie faktycznym. Tym samym podatnik utraci definitywnie możliwość zarzucenia organowi naruszenia przepisów proceduralnych. Inną niezwykle istotną zmianą byłoby związanie sądu zarzutami skargi i powołaną podstawą prawną. Oznacza to w praktyce, że sąd bada jedynie zarzuty podniesione w skardze. Jeśli dopatrzyłby się w postępowaniu organu naruszeń innych przepisów prawa materialnego, nawet jeśli byłyby najbardziej słuszne i oczywiste, nie będzie mógł rozstrzygnąć w tym zakresie. Warto zauważyć również, że z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego decyzja staje się ostateczna, a to oznacza, że organ będzie mógł dążyć do jej wykonania poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych. Ponadto w dodanym do art. 58 § 1 ustawy punkcie 5b zawarto zastrzeżenie, że sąd odrzuci skargę, jeśli będzie zawierać zarzuty inne niż naruszenie prawa materialnego. W tej sytuacji skargę traktuje się jak odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie przekazane do organu drugiej instancji w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku sądu. Decyzja w takim przypadku straci walor ostateczności, jednakże nie wpłynie to na ważność i skuteczność czynności egzekucyjnych podjętych do dnia otrzymania przez organ podatkowy pierwszej instancji informacji o prawomocnym odrzuceniu skargi, bowiem z tym dniem postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone, a nie umorzone.

  • po drugie – występowanie w postępowaniu tylko jednej strony. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wyłączenie możliwości skorzystania ze złożenia bezpośredniej skargi do sądu administracyjnego, w przypadku gdy w sprawie występuje więcej niż jedna strona, jest warunkowane możliwością złożenia przez drugą stronę odwołania na zasadach ogólnych. Wówczas znacząco wydłużyłby się moment rozpoznania odwołania i załatwienia sprawy, a wprowadzona instytucja nie przyniosłaby oczekiwanych rezultatów w zakresie przyśpieszenia rozstrzygnięcia sporu. 

Podsumowując można stwierdzić, że do przedstawionej przez resort finansów propozycji zaskarżania decyzji podatkowych bezpośrednio do sądu administracyjnego należy odnieść się krytycznie. Zasadniczą wadą postulowanego rozwiązania jest zredukowanie skargi wyłącznie do zarzutów naruszenia przepisów materialnych. W związku z tym jeśli podatnicy zechcą skrócić postępowanie, będą musieli zrobić to kosztem możliwości rozpatrzenia sprawy przez sąd w pełnym zakresie. Jednocześnie sama skarga będzie musiała być przygotowana z większą starannością niż dotychczas. Niezbędna może okazać się pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Nie wszyscy podatnicy są na tyle biegli w prawie by odróżnić przepisy procedury od prawa materialnego. Błąd w sformułowaniu zarzutów może bowiem skutkować odrzuceniem skargi i rozpatrzeniem jej w ramach postępowania odwoławczego przez organ drugiej instancji. Wydaje się więc, że wprowadzenie możliwości zaskarżania decyzji organów podatkowych pierwszej instancji bezpośrednio do sądów administracyjnych w proponowanym kształcie nie znajdzie wśród podatników szerszego uznania. 

Autor:

Marcin Kołkowicz

Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland Sp. z o.o., absolwent Administracji, Zarządzania oraz Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Tematyką prawa podatkowego zajmuje się od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał w lubelskich oraz w warszawskich kancelariach doradztwa podatkowego. Autor i współautor wielu publikacji podatkowych, w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. W swojej karierze zajmował się zarówno zagadnieniami dotyczącymi podatków bezpośrednich jak i pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

Russell  Bedford Poland

Russell Bedford Poland

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbmagazine

 

Luty 2023

RB Magazine numer 91

pobierz magazyn

rbiuletyn

 

Styczeń 2023

RB Biuletyn numer 42

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi