languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Terminy oraz możliwości przyspieszenia zwrotu podatku VAT
piątek, 23 wrzesień 2022 09:40

Terminy oraz możliwości przyspieszenia zwrotu podatku VAT

Niniejsze opracowanie ma za zadanie pokazanie różnych terminów oraz warunków w zakresie możliwości przyspieszenia zwrotu VAT. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym może odbywać się bowiem w terminie 180, 60, 40, 25 oraz 15 dni – zależnie od spełnienia kryteriów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług.  

Podstawowy termin – 60 dni

Kwestie terminu zwrotu podatku naliczonego porusza art. 87 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie ust. 2 ww. artykułu, zwrot różnicy podatku, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Jest to termin podstawowy.

Termin 40 dni

Urząd skarbowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu różnicy podatku w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

 • podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane – a więc przy zastosowaniu Krajowego Systemu e-Faktur - tzw. KSeF - system jak dotąd dobrowolny (i zawodny), ma stać się obligatoryjny od 1 stycznia 2024 r.,
 • kwota podatku naliczonego nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych – tj. do przeniesienia na kolejne okresy - nie może przekraczać 3000 zł,
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy za który występuje z wnioskiem o zwrot:

- był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- składał za każdy okres rozliczeniowy pliki JPK VAT,

- posiadał rachunek rozliczeniowy lub rachunek w SKOK, zawarty na tzw. „Białej Liście” podatników VAT.

Termin 25 dni

Urząd skarbowy zwraca różnicę podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z faktur, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w SKOK (warunek ten nie musi być spełniony jeśli łączna kwota należności nie przekroczy 15 000 zł),
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym (nie później niż w dniu złożenia deklaracji) potwierdzenie zapłaty tych należności,
 • kwota podatku naliczonego nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych – tj. do przeniesienia na kolejne okresy - nie przekracza 3000 zł,
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy za który występuje z wnioskiem o zwrot:

- był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- składał za każdy okres rozliczeniowy pliki JPK VAT.

Termin 15 dni

Urząd skarbowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • za trzy kolejne okresy rozliczeniowe (a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden okres rozliczeniowy) poprzedzające okres wnioskowanego zwrotu, udział procentowy:

- łącznej wartości sprzedaży (wraz z podatkiem) dokonanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym wynosił co najmniej 80%,

- otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych z których wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, płatności mobilnej lub polecenia przelewu w stosunku do łącznej wartości sprzedaży (dokonanej za pomocą kas online) w danym okresie rozliczeniowym wynosił co najmniej 80%,

 • przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy zwrotu, łączna wartość sprzedaży dokonanej przez podatnika przy zastosowaniu kas online za każdy okres rozliczeniowy nie może być niższa niż 50 tys. zł,
 • za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

- kwota zwrotu VAT nie może przekroczyć dwukrotności podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym,

- kwota podatku naliczonego nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych – tj. do przeniesienia na kolejne okresy - nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

– był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

– składał za każdy okres rozliczeniowy pliki JPK,

– prowadził ewidencję sprzedaży wyłącznie przy zastosowaniu kas online.

Ponadto, podatnik przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o przyspieszony zwrot VAT musi posiadać rachunek ujawniony na tzw. „Białej Liście”. Jak widać, najkrótszy możliwy zwrot podatku naliczonego obarczony jest naturalnie największą liczbą warunków.

Zwrot w terminie 180 dni i możliwość jego skrócenia do 60 dni

W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych, przysługuje mu zwrot kwoty podatku naliczonego, jednak w takim wypadku na zwrot musi on czekać aż 180 dni od dnia rozliczenia. Termin ten może zostać skrócony do 60 dni na wniosek podatnika jeśli złoży on zabezpieczenie majątkowe.

Przedłużenie fakultatywne

We wszystkich ww. przypadkach, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy musi wypłacić należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej.

W przypadku wydłużenia terminu, zwrot zostanie dokonany jednak w terminie jeśli podatnik złoży wniosek wraz z zabezpieczeniem majątkowym w kwocie odpowiadającej wartości zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem zostanie złożony na 13 dni przed upływem terminu lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

Przedłużenie obligatoryjne

We wszystkich powyższych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego również przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, ale nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie musi zawierać uzasadnienie. Podobnie jak przy fakultatywnym przedłużeniu zwrotu, gdy zwrot okaże się zasadny, urząd skarbowy wypłaca wtedy podatnikowi odsetki równe opłacie prolongacyjnej.

Podsumowując

Szybszy zwrot VAT wpływa pozytywnie na płynność finansową podatnika, jednak – jak wskazano wyżej – jest zazwyczaj obwarowany wieloma wymogami koniecznymi do spełnienia. Podatnik musi więc zdecydować, czy opłaca mu się podejmować działania w celu szybszego uzyskania zwrotu podatku naliczonego. Może odbywać się to np. poprzez korzystanie z systemu KSeF, opłacania faktur wyłącznie za pomocą rachunku bankowego czy przeobrażenie się w „podatnika bezgotówkowego”. Działania te będą jednakże wymagały dodatkowych nakładów, jak również ciągłej kontroli w zakresie spełniania warunków stawianych przez fiskusa.

Autor: Mateusz Krawczyński, młodszy konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent studiów licencjackich na kierunku Logistyka oraz studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Obecnie studiuje prawo na Uczelni Łazarskiego. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywał w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług, w szczególności pod kątem rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Russell Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi