languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Posłowie apelują o dalszą pomoc z PFR dla przedsiębiorstw
czwartek, 26 sierpień 2021 07:26

Posłowie apelują o dalszą pomoc z PFR dla przedsiębiorstw

Trudna sytuacja wielu przedsiębiorstw, wynikająca w dużej mierze z chaotycznych działań rządu w obliczu pandemii koronawirusa, sprawiła, że wiele z nich upadło, a ci którzy przetrwali w branżach szczególnie wrażliwych, jak np. branża fitness czy beauty, zaliczyli bardzo mocne straty. Posłowie apelują do Premiera o dodatkową pomoc dla biznesu, a także o przychylniejsze rozpatrywanie wniosków o umorzenie subwencji lub jej zwrot na obniżonym 25% poziomie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność pod określonymi kodami PKD dostali zwolnienie ze zwrotu subwencji pod warunkiem utrzymania działalności w okresie 12 miesięcy od wzięcia tej formy pomocy. Aby skorzystać ze 100% zwolnienia musieli też odnotować co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie w okresie: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października do 31 grudnia 2019 r. Niestety już widać, że w wielu przypadkach pomoc z PFR nie była wystarczająca, a jej zwrot może być wyrokiem śmierci dla wielu firm.

Z tytułu udzielenia subwencji finansowej nie są pobierane odsetki, a w przypadku opóźnień w jej spłacie, spowodowanych np. innymi zobowiązaniami czy sytuacjami wyjątkowymi, PFR przewiduje możliwość podjęcia działań restrukturyzacyjnych

W Interpelacji nr 25355 do prezesa Rady Ministrów czytamy, że „rząd powinien zdecydowanie przychylniej rozpatrywać wnioski o dodatkową pomoc, szczególnie biorąc pod uwagę par. 4 ust. 7 Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz w par. 5 ust. 5 – w odniesieniu do MŚP, w którym przyjęto, że w wyjątkowych przypadkach PFR może podjąć decyzję o zmianie warunków zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorców/MŚP”.

W odpowiedzi nie pada deklaracja dalszego wsparcia, natomiast przybliżone zostają zasady zmiany warunków zwrotu subwencji dla tych przedsiębiorców, co do których PFR zgodzi się zastosować zmienione warunki tegoż zwolnienia.

„Zmiana Regulaminu 1.0, obowiązująca od 28 kwietnia 2021 r., podyktowana była przede wszystkim wolą dodatkowego wsparcia przedsiębiorców działających w branżach najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych, związanych z COVID-19, w szczególności tych, którzy nie byli w stanie sprostać pozostałym zobowiązaniom z uwagi na utratę płynności finansowej – pisze w odpowiedzi na interpelację Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Co szczególnie istotne, w przypadku łącznego spełnienia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości, określonych odpowiednio dla mikroprzedsiębiorców w § 4 ust. 6 Regulaminu 1.0 oraz dla małych i średnich firm w § 5 ust. 4 Regulaminu 1.0, okoliczność utrzymania zatrudnienia nie jest w ogóle brana pod uwagę i nie stanowi warunku dla uzyskania 100% umorzenia wartości subwencji finansowej.

Podkreślenia wymaga, że kwota subwencji finansowej podlegająca zwrotowi zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie 1.0, nie podlega zwrotowi w sposób jednorazowy. Zgodnie z § 52 ust. 1 Regulaminu 1.0, kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 miesięcznych ratach na podstawie harmonogramu spłaty przedstawionego przedsiębiorcy. Dwuletni okres spłaty części subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, z całą pewnością wpłynie pozytywnie na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców oraz na możliwość spłaty pozostałych zobowiązań.

Należy zaznaczyć, że z tytułu udzielenia subwencji finansowej nie są pobierane odsetki, a w przypadku opóźnień w jej spłacie, spowodowanych np. innymi zobowiązaniami czy sytuacjami wyjątkowymi, PFR przewiduje możliwość podjęcia działań restrukturyzacyjnych, polegających np. na karencji spłaty rat czy przedłużeniu okresu spłaty subwencji finansowej.

Ponadto każdy przedsiębiorca jest uprawniony do zwrócenia się do PFR, za pośrednictwem banku, z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej beneficjentowi subwencji, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym.

Wskazane w Regulaminie 1.0. wyjątkowe przypadki w zakresie zasad rozliczenia i zwrotu subwencji finansowej przez przedsiębiorców, nie dotyczą rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lecz określonego stanu faktycznego. Zmiana obowiązku zwrotu subwencji finansowej, biorąc pod uwagę przyczyny obiektywne, może w szczególności polegać na karencji spłaty rat, czy przedłużeniu okresu spłaty subwencji finansowej w przypadku opóźnień w spłacie subwencji finansowej”.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi